Procedura przyjęć

Osoba, która zdecyduje się na zamieszkanie w naszym Domu, powinna zwrócić się do Domu Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W Domu Pomocy Społecznej osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego należy złożyć wniosek z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.
Po otrzymaniu wniosku pracownik socjalny ośrodka, przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu sprawdzenie informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej tej osoby zainteresowanej zamieszkaniem.

Zasady przyjęć

Przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach odbywa się na podstawie decyzji:

 • o skierowaniu i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydanej przez organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania;
 • o umieszczeniu – wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie;

Do domu kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu lub jej pobytu w dniu jej kierowania . Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania.
Do wniosku dołącza się:
 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego lub decyzję o pobieraniu emerytury, renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez organ dokonujący wypłaty świadczenia.
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty;
 • zaświadczenie lekarza psychiatry
 • zgoda Sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej

Zasady odpłatności

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są
w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% własnego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, – przy czym osoby wymienione w pkt. 2 i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeśli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Zasady ponoszenia odpłatności reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz. 728- tekst jednolity )

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.

Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

http://bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/bip/biuro-obslugi-mieszkanca-zalatwianie-spraw/koszt-utrzymania-mieszkanca.html

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w roku 2024 wynosi 6 690,66  zł